+385 21 782 198

Opći uvjeti poslovanja

Agencija FOCUS NEKRETNINE, obrt za usluge i građevinarstvo, Kralja Zvonimira 4, 21260 Imotski, OIB 58860888096 (dalje: Posrednik), sukladno članku 18. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (Narodne novine br. 107/07, 144/12, 14/14), donosi 2. svibnja 2018. sljedeće

OPĆE UVJETE POSLOVANJA

1.OPĆE ODREDBE
Općim uvjetima poslovanja posrednika u prometu nekretninama uređuje se poslovni odnos između agencije za posredovanje u prometu nekretninama FOCUS NEKRETNINE (u daljnjem tekstu: Posrednik) i fizičke i/ili pravne osobe (u daljnjem tekstu: Nalogodavac) koja sa Posrednikom sklopi Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina.
Sklapanjem Ugovora o posredovanju nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama ovih uvjeta poslovanja.

2. PONUDA
Ponuda Posrednika temelji se na podacima koje Posrednik zaprimi pisanim, usmenim ili elektroničkim putem. Ponuda se smatra potvrđenom potpisivanjem Ugovora o posredovanju između Nalogodavca i posrednika.
Posrednik zadržava mogućnost pogreške u opisu i cijeni nekretnine kao i mogućnost da je oglašena nekretnina prethodno prodana ili iznajmljena. Posrednik ne odgovara za odustanak vlasnika nekretnine od posredovanog pravnog posla.
Ponudu i obavijesti Posrednika Nalogodavac je dužan čuvati kao poslovnu tajnu i smije ih prenijeti trećoj osobi samo uz pisanu suglasnost Posrednika.

3.UGOVOR O POSREDOVANJU
Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina obvezuje se Posrednik da će nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem osobu radi pregovaranja i sklapanja određenoga pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenoga prava na nekretnini, a Nalogodavac se obvezuje da će mu isplatiti određenu posredničku naknadu ako taj pravni posao bude sklopljen.
Ugovor o posredovanju sklapa se u pisanome obliku. Ako u Ugovoru nije naveden rok na koji se sklapa ugovor o posredovanju, smatra se da je ugovor o posredovanju sklopljen na određeno razdoblje od 12 mjeseci i može se sporazumom stranaka više puta produžiti.

4.PRESTANAK UGOVORA O POSREDOVANJU
Ugovor o posredovanju prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana.
Stranke mogu otkazati Ugovor o posredovanju prije isteka roka na koji je Ugovor sklopljen iz osobito opravdanog razloga isključivo pisanim putem bilo koje od ugovornih strana. Otkazni rok iznosi 8 (osam) dana od primitka otkaza.
Nalogodavac je dužan naknaditi Posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća.
Ako u roku do 12 mjeseci nakon prestanka ugovora o posredovanju Nalogodavac sklopi pravni posao koji je posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora o posredovanju, dužan je Posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti, osim ako ugovorom nije drukčije ugovoreno.

5.OBVEZE POSREDNIKA
Radi ostvarenja poslova posredovanja ugovorenih Ugovorom o posredovanju Posrednik se obvezuje obavljati osobito sljedeće:
1. nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla,
2. upoznati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,
3. pribaviti i izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini,
4. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,
5. omogućiti pregled nekretnina,
6. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to posebno obvezao,
7. čuvati osobne podatke Nalogodavca te po pisanome nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
8. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište,
9. obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.

6.OBVEZE NALOGODAVCA

Nalogodavac se temeljem Ugovora o posredovanju obvezuje da će osobito obaviti sljedeće:
1. obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati posredniku na uvid lokacijsku, građevnu, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvid posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani,
2. dati Posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini,
3. osigurati posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanoga posla razgledanje nekretnine,
4. obavijestiti Posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu,
5. nakon sklapanja posredovanoga pravnog posla, odnosno predugovora kojim se obvezao sklopiti posredovani pravni posao, ako su Posrednik i Nalogodavac ugovorili da se pravo na plaćanje posredničke naknade stječe već pri sklapanju predugovora, isplatiti posredniku posredničku naknadu, osim ako nije drukčije ugovoreno,
6. ako je to izričito ugovoreno naknaditi posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja,
7. obavijestiti Posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini.
Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s trećom osobom koju je posrednik našao, niti sklopiti pravni posao.
Nalogodavac će Posredniku odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri te je dužan nadoknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti manji od 1/3 niti veći od ugovorene posredničke naknade za posredovani posao.

7.POSREDNIČKA NAKNADA
Posrednik stječe pravo na naknadu u cijelosti u trenutku zaključenja posredovanog pravnog posla. Zaključenjem posredovanog pravnog posla smatra se potpisivanje prvog pravnog akta između Nalogodavca i treće osobe u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja (predugovor ili ugovor o kupoprodaji, najmu ili zakupu).
Visina posredničke naknade određuje se ugovorom o posredovanju u postotku od postignute kupoprodajne cijene odnosno u visini mjesečnog najma ili zakupa nekretnine.
Nalogodavac je dužan platiti naknadu i kad je s osobom s kojom ju je u vezu doveo posrednik zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, koji je iste vrijednosti kao i pravni posao odnosno kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim pravnim poslom.
Posrednik ima pravo na naknadu ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj nalogodavca zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom je posrednik nalogodavca doveo u vezu.
Smatra se da je Posrednik obavio posredničku uslugu ukoliko je Nalogodavcu omogućio vezu s trećom osobom (fizičkom i/ili pravnom) radi pregovaranja o sklapanju pravnog posla, a naročito ako je:
1. neposredno odveo i/ili uputio Nalogodavcu treću osobu (fizičku i/ili pravnu) radi razgledavanja nekretnine koja je predmet posredovanja
2. organizirao susret između Nalogodavca i treće osobe radi pregovaranja o sklapanju pravnog posla
3. Nalogodavcu priopćio ime, i/ili broj telefona (fiksnog ili mobilnog), i/ili broj telefaksa, i/ili e-maila osobe ovlaštene za pregovaranje i/ili sklapanje pravnog posla i/ili točnu adresu treće osobe zainteresirane za sklapanje pravnog posla
4. omogućio Nalogodavcu kontakt sa trećom osobom na bilo koji drugi način koji ne ostavlja sumnju u identifikaciju ovlaštene osobe za pregovaranje i/ili sklapanje pravnog posla

8.ZAVRŠNE ODREDBE
Na odnose između posrednika i nalogodavca koji nisu izričito određeni ovim Općim uvjetima poslovanja niti Ugovorom o posredovanju primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina, Zakona o obveznim odnosima te ostali opći propisi.
Za slučaj sporova ugovara se nadležnost suda u Splitu.